Uzņemšana

 

Kārtība, kādā uzņem skolēnusVecāki, piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:1. Iesniegumu, kurā norāda- izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods;

 izglītojamā deklarētā dzīvesvieta;

 izvēlētā izglītības programma;

 ērtāko saziņas veidu, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.2. Bērna dzimšanas apliecības kopiju.3. Bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u).4. Izziņu par apgūtu programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei. 

Vecāki, piesakot bērnu pamatskolā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:1. Iesniegumu, kurā norāda- izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods;

 izglītojamā deklarētā dzīvesvieta;

 izvēlētā izglītības programma;

 ērtāko saziņas veidu, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.2. Izglītojamā dzimšanas apliecības kopiju.3. Izglītojamā medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u).4. Iepriekšējā izglītības iestādē izsniegto liecību vai atsevišķos gadījumos, sekmju izrakstu.

 Pamats izglītojamā uzņemšanai izglītības iestādē ir liecība. Ja izglītība ir iegūta citā valstī, - izglītības dokumentus, kas raksturo un apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē.

 

Skolas direktors, pieņemot iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu skolā, nodrošina izglītojamā vecākiem vai aizbildņiem un izglītojamam iespēju iepazīties ar šādiem dokumentiem:


  • Skolas reģistrācijas apliecību;
  • Skolas akreditācijas lapu;
  • Izglītības programmu licencēm;
  • Skolas iekšējās kārtības noteikumiem;
  • Skolas sadarbības līgumu;
  • Skolas nolikumu.
"Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā." Mateja 5:14-15
E-klase E-klase ir elektroniska skolvadības sistēma, kas nodrošina visu pedagoģiskajā procesā nepieciešamo dokumentāciju.
Pieslēgties E-klasei
Draugi